Διαδώστε το στυξ με αυτό το banner στην διεύθυνση http://www.styx.gr/

Βγαίνουν και πάλι

Τα Νεα 

στα περίπτερα

Tην Κυριακή θα κυκλοφορήσει και το Βήμα  ενώ συνεχίζουν την λειτουργία τους όλα τα άλλα Μέσα του ΔΟΛ.

 Το δικαστήριο ασφαλιστικών μέτρων με πρόεδρο την  κα. Βασιλική Μπάστα εξέδωσε σήμερα το πρωί την απόφαση του  αποδεχόμενο τις σχετικές αιτήσεις των εργαζομένων.

  Η αποδοχή του αιτήματος της ΕΣΗΕΑ (δικηγόρος Χρύσα Σαλαβράκου) καθώς και της δεύτερης αίτησης των εκπροσώπων των εργαζομένων (δικηγόρος Α. Ρουπακιώτης) έχει σαν αποτέλεσμα να πληρώνονται οι συνάδελφοι μέχρι την συζήτηση της ειδικής εκκαθάρισης που έχει ορισθεί για τις 3 Μαρτίου και κατ επέκταση μέχρι την οριστική απόφαση του δικαστηρίου που προβλέπεται μέχρι τα τέλη Απριλίου.

 

  Η αίτηση του ΔΟΛ έγινε εν μέρει δεκτή, δεδομένου ότι είχε και άλλα αιτήματα.

  Το μεγάλο φορτίο για την μεγάλη αυτή μάχη  σήκωσαν οι εργαζόμενοι στις ιστορικές εφημερίδες, οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, με τον οικονομικό συντάκτη των  ΝΕΩΝ Κώστα Ντελέζο στην πρώτη γραμμή.

  Στην πιο κρίσιμη στιγμή το προεδρείο της ΕΣΗΕΑ απέκλεισε με τις τοποθετήσεις του προτάσεις κάποιων για επίσχεση εργασίας. (Πρόταση Μ. Αντωνιάδου στη συνέλευση των συντακτών του ΔΟΛ και στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ).

 Το προεδρείο της ΕΣΗΕΑ πρότεινε επίσης -σε αντίθεση με συνδικαλιστικές,  που εργάζονται στο Βήμα - να διατηρηθεί ανοικτό το συγκρότημα, ενώ προχώρησε στην υποβολή αυτοτελούς αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με όλα τα ονόματα των συντακτών των εφημερίδων. 

 

 Το σημαντικότερο σημείο της απόφασης:

Το πλέον κρίσμο στοιχείο για την έκδοσητ ης απόφασης, η οποία αποτελεί επέκταση της προηγούμενης προσωρινής διαταγής είναι το στοιχείοτου άρθρου 10 του πτωχευτικού κώδικα, όπως προτάθηκε από τηγν πρώτη στιγμή στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ και περιελήφθη στο τελικό αίτημα της συνηγόρου της Ένωσης στο δικαστήριο. Η απόφαση αναφέρει χαρακτηριστικά:

   "Διατασσει την αποδέσμευση του ως άνω τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου κάθε κατατεθησόμενο από την έκδοση της παρούσας και εφεξής σε αυτόν ποσό είτε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» είτε από τρίτους οφειλέτες της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη [ΔΟΛ] Α.Ε.» να διατίθεται ελεύθερα από την τελευταία αποκλειστικώς και μόνο για τις ανάγκες εξακολούθησης της λειτουργίας της επιχείρησης της και ειδικότερα για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της και την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων σε αυτήν".

 

Το πλήρες κείμενο

 

Πρωτοδικειο Αθηνων Τμημα Ασφαλιστικων Μετρων Προσωρινές Διαταγές 

 

 Η Δικαστής Βασιλική Μπάστα, Πρόεδρος Πρωτοδικών, αφού άκουσε τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων και των προσθέτως παρεμβαινόντων κι έλαβε υπόψη της τα προσκομισθέντα έγγραφα.

ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.

       ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΙ εν μέρει, προσωρινα μέχρι τη συζήτηση της από 1.2.2017 και με αριθ. εκθ. καταθ. 504344/334/2017 αιτήσεως κατ' άρθρο 68 επ. Ν.4307/2014 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας) κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 3 Μαρτίου 2017 και υπό τον όρο συζήτησης της τότε, την υπ' αριθ. 1142/7.2.2017 προσωρινή διαταγή του Προέδρου Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου κατά τα κάτωθι, ισχύουσας κατά τα λοιπά αυτής (ήτοι ως προς τις διατάξεις της περί α) αναστολής των ατομικών διώξεων κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη [ΔΟΛ] Α.Ε.» και β) απαγόρευσης διάθεσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της ανωτέρω εταιρείας και των συνοφειλετών της κατ' άρθρο 70 παρ.3 Ν.4307/2014):

ΑΝΑΣΤΕΛΕΙ τις έννομες συνέπειες των από 24.11.2014 και 22.9.2016 δύο «Συμβάσεων Παροχής Ενεχύρου - Εκχωρήσεως Απαιτήσεων», καθώς και των συμφωνιών ενεχόρασης -δέσμευσης του υπ' αριθ. 101.00.2002.287130 τραπεζικού λογαριασμού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη [ΔΟΛ] Α.Ε.», που τηρείται στην τράπεζα με την επωνυμία «AlphaBank».

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αποδέσμευση του ως άνω τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου κάθε κατατεθησόμενο από την έκδοση της παρούσας κι εφεξής σε αυτόν ποσό είτε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» είτε από τρίτους οφειλέτες της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη [ΔΟΛ] Α.Ε.» να διατίθεται ελεύθερα από την τελευταία αποκλειστικώς και μόνο για τις ανάγκες εξακολούθησης της λειτουργίας της επιχείρησης της και ειδικότερα για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της και την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων σε αυτήν.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την επιβολή οιουδήποτε βάρους, δέσμευσης ή κατάσχεσης από τρίτους επί των κατατεθησομένων στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό ποσών, καθώς και επί του υπολοίπου αυτού.

Αθήνα, 13.2.2017

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας

 

Subscribe in a reader Facebook page Follow me