Διαδώστε το στυξ με αυτό το banner στην διεύθυνση http://www.styx.gr/

Προς: Εξελεγκτική Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΗΕΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.: ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ
 ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΖΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ14 Φεβρουαρίου 2012 (Αριθ. Πρωτοκόλλου 583)

Κ ύριοι συνάδελφοι,

  Υπό την ιδιότητα του μέλους της ΕΣΗΕΑ από πολλών ετών, επιθυμώ να θέσω υπ’ όψιν σας τα κάτωθι και να σας ζητήσω, όπως επιληφθείτε διά τον έλεγχον της σκοπιμότητος και εν τέλει της νομιμότητος των διαλαμβανομένων:

  Όπως είναι γνωστόν, κατά την τελευταίαν  Γενικήν Συνέλευσιν των μελών της Ενώσεως, συγκληθείσαν τον Μάϊον του παρελθόντος έτους 2011, το σώμα των δημοσιογράφων κατεψήφισε τον Π/Υ του απελθόντος Δ.Σ., ομοίως δε κατεψήφισε και τον Π/Υ της επομένης περιόδου 2011-2012. Έκτοτε το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και η Ένωσις εν γένει λειτουργεί χωρίς εγκεκριμένον Π/Υ, γεγονός άκρως ανησυχητικόν, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της δεινής οικονομικής συγκυρίας, τόσον γενικώς, όσον και ειδικώς διά τα ΜΜΕ, με την δραματικήν μείωσιν των εσόδων από το αγγελιόσημον. Ακριβώς, δε, και εξ αυτού του γεγονότος απαιτείται ιδιαιτέρα περίσκεψις εις την διαχείρισιν των πόρων της ΕΣΗΕΑ.

  Ως εκ τούτου, ανησυχίαν, κατ’ ελάχιστον, προκαλούν οι αποφάσεις τις οποίες συνεχίζει να λαμβάνει η πλειοψηφία του σημερινού Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, δίχως νόμιμον Π/Υ, ενώ είναι προδήλως αναγκαίον να διαφυλαχθούν, ως κόρη οφθαλμού, οι πόροι του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ενώσεως, υπέρ των σκοπών αυτού οι οποίοι αυστηρώς προβλέπονται και δη υπό συνθήκες διογκούμενης δραματικώς ανεργίας εις τους δημοσιογράφους και εις όλο το φάσμα των απασχολουμένων εις τα ΜΜΕ.

  Όλοι μας έχουμε ευαισθητοποιηθεί διά την περίπτωσιν των εργαζομένων εις την Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., όπου οι εργαζόμενοι είτε απεργούν διεκδικούντες την καταβολήν των οφειλομένων προς αυτούς δεδουλευμένων, είτε έχουν κατέλθει εις επίσχεσιν εργασίας. Προς τον σκοπόν της καλύτερης προωθήσεως των δικαιωμάτων τους και της πληροφορήσεως της κοινής γνώμης διά τον αγώνα τους, οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, πέραν των εκπροσώπων τους κατά κλάδον (δημοσιογράφοι  κλπ), έχουν εκλέξει και Εργασιακήν Επιτροπήν.

  Εις το πλαίσιον των προηγουμένων κινητοποιήσεών τους, οι εργαζόμενοι της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. επέλεξαν αρχικώς να εκδώσουν απεργιακόν φύλλον 4-6 σελίδων, του οποίου ο χαρακτήρας μετετράπη, εις την συνέχειαν, εις ουσιαστικώς εμπορικόν-πλήρη εφημερίδα. Προκύπτουν, συνεπώς, δύο συγκρουόμενες σκοπιμότητες και από εδώ αρχίζει να δημιουργείται το πρόβλημα, διά το οποίον εκτιμώ ότι οφείλετε να επιληφθείτε.

  Κατά την συνεδρίασιν του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ την περασμένην εβδομάδα, απεφασίσθη, με απλήν πλειοψηφίαν, η χρηματοδότησις του εν λόγω απεργιακού φύλλου των εργαζομένων της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με το ποσόν των 10.000€ (δέκα χιλιάδων), εκ των πόρων του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ενώσεως, οι οποίοι προορίζονται διά τους ανέργους ή απεργούς δημοσιογράφους- μέλη. Συνεπώς αυτή η  γαλαντόμος απόφασις χρηματοδοτήσεως του Δ.Σ. μόνον δι΄ ένα αποκλειστικώς απεργιακόν φύλλον θα έπρεπε να δοθεί, εφ’ όσον ελήφθη.

  Δεδομένου, όμως, ότι οι υπεύθυνοι διά την έκδοσιν του εν λόγω φύλλου, είτε μετέτρεψαν εκ των υστέρων τον χαρακτήρα του εκδοθησόμενου φύλλου -και μάλιστα δίχως οι χειρισμοί των να τυγχάνουν της αποδοχής των εργαζομένων της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., τους οποίους δεν πληροφορούν επαρκώς, αν δεν παραπληροφορούν-, είτε δεν ενημέρωσαν πλήρως, ως ώφειλαν, το Δ.Σ. της Ενώσεως, προκύπτει αντικειμενικώς θέμα ελέγχου της σχετικής αποφάσεως της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ., διά την νομιμότητά της και την σκοπιμότητά της.

  Αν αναλογισθούμε ότι, βάσει των υπαρχουσών πληροφοριών, το φύλλον θα πωλείται προς 1€ έκαστον, τότε η ΕΣΗΕΑ εμφανίζεται να χρηματοδοτεί επιχειρηματικές δραστηριότητες απεργούντων συναδέλφων, έστω και με 10.000€. Καμία δεοντολογία δεν συναινεί προς τούτο.

  Δεδομένου ότι το εν λόγω φύλλον πρόκειται να κυκλοφορήσει εντός των αμέσως επομένων ημερών, ίσως και αύριον 15/2 τ.ε., με τον ψευδεπίγραφον τίτλον «Οι εργαζόμενοι της Ελευθεροτυπίας», ως και με την πίστιν ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις εκταμιεύσεως του ποσού αυτού από το Ταμείον Αλληλεγγύης, εκτιμώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι θα έδει, είτε να ζητήσετε την επιστροφήν του ποσού αυτού των 10.000€, είτε να αναστείλετε την καταβολήν του, αν δεν έχει εκταμιευθεί μέχρι στιγμής.

  Σας ζητώ, ως δικαιούμαι εκ της θέσεως μου ως μέλος της ΕΣΗΕΑ, να πράξετε τα κατά περίπτωσιν δέοντα. Δηλαδή να προστατεύσετε τα συμφέροντα της ΕΣΗΕΑ και να προβείτε εις τις απαραίτητες ενέργειες.

Μετά τιμής

Σεραφείμ Χ. Μηχιώτης

Subscribe in a reader Facebook page Follow me