Διαδώστε το στυξ με αυτό το banner στην διεύθυνση http://www.styx.gr/

  Ψήφισμα της Κίνησης Πολιτών
       για την Προστασία
    της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Άποψη της Μέσης Οδού
 ΚΕΙΜΕΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
  Στις 7 Σεπτεμβρίου 2019, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εξήγγειλε ότι το σημαντικότερο μνημειακό σύνολο που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, κατά τις εργασίες κατασκευής του Μετρό το 2012 και συγκεκριμένα του Σταθμού Βενιζέλου, θα αποσπαστεί από τη θέση του.
  Η εξαγγελία αντιβαίνει στη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (KAΣ) και στην επακόλουθη Υπουργική Απόφαση του 2017 για την κατά χώραν διατήρησή του και οδηγεί το μνημείο σε βέβαιο αφανισμό. Η εξαγγελία έγινε χωρίς ποτέ κανένας κυβερνητικός αξιωματούχος να μεταβεί στον σταθμό και να ελέγξει την πορεία των έργων ή να ζητήσει στοιχεία από αρχαιολόγους και την Αττικό Μετρό.
  Παράλληλα, προκαλεί αναίτια καθυστέρηση στην ομαλή πορεία του έργου, (ήδη 7 χρόνια εκτός αρχικού σχεδίου), τεράστια αύξηση του χρόνου και του κόστους υλοποίησής του και ακύρωση των μελετών και των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, προς την κατεύθυνση της κατά χώραν διατήρησης του μνημειακού συνόλου. Επιπλέον, εγείρει την ανάγκη εκπόνησης νέων μελετών και νέων ανασκαφικών εργασιών, με άγνωστο οικονομικό κόστος καθώς και αποζημιώσεις του εργολάβου για την ακύρωση της προηγούμενης λύσης.
  Οι αρχαιότητες του Σταθμού Βενιζέλου, έκτασης 1500 τ.μ., ξεχωρίζουν για τη μοναδικότητά τους γιατί ανασυστήνουν την έννοια του αστικού χώρου της Βυζαντινής πόλης, αναδεικνύουν τη ρυμοτομία της Θεσσαλονίκης και αποτελούν το πλέον ευανάγνωστο και αυτούσιο κομμάτι του ιστορικού κέντρου της πόλης, το οποίο επιβίωσε έως σήμερα. Η ολοκληρωμένη αρχαιολογική μαρτυρία οφείλει να συνεχίσει να υπάρχει, επισκέψιμη, διδακτική και αλώβητη.
  Καλούμε την ελληνική και διεθνή κοινότητα:
Να στηρίξει την προσπάθεια διάσωσης και κατά χώραν ανάδειξης των αρχαιοτήτων του Σταθμού Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη εφαρμόζοντας τις εγκεκριμένες αποφάσεις και μελέτες,
Να υποστηρίξει την απόλυτα συμβατή συνύπαρξη των Αρχαίων και του Μετρό και
Να στείλει μήνυμα στην πολιτική ηγεσία για την ανάδειξη του παρελθόντος μας μέσα από το μέλλον. Να σταματήσει το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρείται να γίνει στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες.
---
Παρακαλούμε πολύ, διαδώστε και συμπληρώστε τα στοιχεία σας.
Παρακαλούμε να συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία που ζητούνται.
Υπογραφή ΜΟΝΟΝ με το mail ή τα αρχικά σας δεν θεωρείται έγκυρη.
Ονοματεπώνυμο - e-mail στο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHYeC1M31EFO60ZdV8_aJ4XHdT3_Varsi_Gnv3_kUjvbTHQ/viewform 
PETITION
On 7 September 2019, during the opening of the Thessaloniki International Fair, the Prime Minister of Greece, Mr Kyriakos Mitsotakis, announced that the most important group of monuments to be discovered in Thessaloniki during works for the construction of the Subway in 2012, more specifically at Venizelou Station, will be removed from its position. 
This announcement goes against the opinion of the Central Archaeological Council (KAS) and the subsequent Ministerial Decision of 2017 that the monument should be preserved in situ, and will lead to its certain obliteration. This announcement was made without any government official having gone to the station to inspect the progress of the works or to request further information from the archaeologists or from Attiko Metro. 
At the same time, it is causing unnecessary delay to the normal progress of the project (which has already slipped 7 years from the original schedule), a huge rise in the time and cost required to complete it, and the annulment of the studies and work that have been carried out over the past two years, which led towards the decision that the group of monuments should be kept in situ. Moreover, it requires drawing up new studies and conducting new excavations, with unknown financial costs, as well as paying damages to the contractor for the cancellation of the previous plan. 
The antiquities of Venizelou Station, covering an area of 1500 square metres, are unique, since they help us understand the urban fabric of the Byzantine city, showcase the town planning of Thessaloniki and constitute the most easily comprehensible and intact section of the historic centre that has survived until today. This archaeological testimony should continue to exist as a whole, be open to visitors, teach and be intact. 
We call upon the Greek and international community:
    • to support the effort to save and display in situ the antiquities of Venizelou Station, by putting the approved decisions and studies into practice, 
    • to support the harmonious co-existence of the antiquities and the Subway, and 
    • to send a message to the political leaders in favour of the showcasing of our past through the future. We must stop the greatest attempted crime against the city in recent decades from being accomplished.
Subscribe in a reader Facebook page Follow me